top of page

Voorwaarden

Artikel 1:
Op alle huurovereenkomsten zijn de Algemene voorwaarden van City cars autoverhuur van
toepassing. De huurder verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van City cars
autoverhuur met ondertekening van het huurcontract. Alleen personen die in de
huurovereenkomst als huurder dan wel (mede)bestuurder zijn aangeduid mogen het voertuig
besturen. Het besturen van het voertuig is alleen toegestaan voor personen vanaf 18 jaar die in
het bezit zijn van een geldig rijbewijs B.
Het is de huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet
als huurder is vermeld in de huurovereenkomst. De huurder is jegens de verhuurder op gelijke
wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die met zijn
goedvinden het voertuig besturen c.q. gebruiken.
Artikel 2:
De huurperiode die is vastgelegd bij de definitieve reservering en is bindend voor partijen. De
reservering is definitief vanaf het moment dat de verhuurder de aanbetaling dan wel de eerste
termijn van de huur heeft ontvangen. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en
het tarief zoals overeengekomen bij de definitieve reservering. De verhuurder behoudt zich even
wel het recht voor een huurder te weigeren zonder opgave van redenen. Bij annulering van de
huurovereenkomst door de huurder, heeft de verhuurder het recht de volledige borgsom te
incasseren. Indien het voertuig vroegtijdig wordt ingeleverd heeft verhuurder het recht geen
restitutie van de overeengekomen huursom en borg te geven.
Artikel 3:
De huurder wordt geacht de auto in goede staat te hebben ontvangen. City cars autoverhuur als
verhuurder wordt geacht de auto in goede staat te hebben afgeleverd. De huurder dient voor
aanvang van de huur de maandelijkse huursom, waaronder inbegrepen de borgsom, betaald te
hebben. Indien de huurder de huurtermijnen niet op tijd voldoet, is hij zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim en contractuele rente ad 10% verschuldigd + $10 per dag.
De huurder is verplicht de gehuurde auto bij het einde van de huur weer ter beschikking van de
verhuurder te stellen in dezelfde staat als waarin deze is aanvaard. De huurder is verplicht de
auto schoon in te leveren. Bij niet nakoming van de verplichting het voertuig schoon in te
leveren, zal de verhuurder een minimumbedrag van USD 75.- in rekening brengen.
Artikel 4:
Bij het sluiten van de huurovereenkomst betaalt de huurder een waarborgsom van USD 1,000.-
of USD 1,250.- (max. 2 bestuurders), mits er geen schade is en auto schoon, complete en in
goede staat ingeleverd is wordt door de verhuurder de volledige borgsom terug betaald.
Achterstallige huur kan nooit met waarborgsom verrekend worden. De waarborgsom kan via pin
of per bankoverschrijving voldaan worden. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een
eventuele schadevergoeding met de waarborgsom te verrekenen. Het eigen risico per
schadegeval is vastgesteld op maximaal USD1,000.- of USD 1,250.- City cars autoverhuur of
een onafhankelijke schade expert inventariseert in geval van schade hoe hoog de
schadevergoeding aan de verhuurder is. Het eventueel resterende deel van de borg dat na aftrek
van de schadevergoeding overblijft, ontvangt de huurder per bankoverschrijving terug. Wanneer
vastgesteld is dat er geen schade is, ontvangt de huurder de volledige waarborgsom terug.
Artikel 5:
Het huren van een auto geschiedt op eigen risico. De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke
vorm van schade aan de huurder, derden en/of goederen ontstaan gedurende de huurperiode. De
huurder vrijwaart City Cars autoverhuur voor alle boetes, bekeuringen, sancties en andere
maatregelen die aan verhuurder worden opgelegd ter zake gedurende de huurtijd door de
bestuurder en/of inzittende gepleegde strafbare feiten. Boetes, bekeuringen, sancties en andere
maatregelen en daaruit voor vloeiende kosten, waaronder, doch niet beperkt tot
administratiekosten van City Cars autoverhuur en/of derden, komen uitsluitend voor rekening van
huurder.
Artikel 6:
De huurder dient met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt. De huurder draagt
er zorg voor dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. “De aan het
gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals kosten voor brandstof, lekken banden,
reiniging en parkeren zijn gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder. De huurder
mag het voertuig niet onder of door verhuren. De huurder mag het voertuig niet gebruiken voor
rijles. De huurder mag geen wijzigingen of reparaties uitvoeren aan het gehuurde zonder
schriftelijke toestemming van de verhuurder. De huurder mag met het voertuig geen wedstrijden
houden. De huurder mag het voertuig niet gebruiken voor commercieel personenvervoer. De
huurder zal bij normaal gebruik niet meer dan ongeveer 40 kilometer per dag afleggen.
De huurder mag het voertuig niet gebruiken om strafbare feiten mee te (doen)plegen. De huurder
mag het voertuig niet gebruiken voor het vervoer van brandbare, giftige of anderszins gevaarlijke
dan wel verboden stoffen. Indien de huurder schade of defecten waarneemt, is het de huurder niet
toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of
defecten dan wel vermindering van de verkeersveiligheid. De huurder is verplicht zo spoedig
mogelijk melding te maken van kenbare en waarneembare defecten, schade aan of met het
voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig. De huurder dient zich te allen tijde te
houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels. Huurder verplicht zich om uitsluitend op
openbare wegen te rijden. Het is verboden alcohol en/of verdovende middelen en/of medicijnen
te gebruiken tijdens of voor de rit die de rijvaardigheid (kunnen) beïnvloeden. Wanneer de
bestuurder ten tijde van een schade veroorzakend feit onder invloed is van alcohol en/of
verdovende middelen en/of medicijnen die de rijvaardigheid (kunnen) beïnvloeden, is de huurder
aansprakelijk voor deze schade en zal de volledige schade op de huurder worden verhaald.
Artikel 7:
De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde die is ontstaan door een aan hem toe te
rekenen tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit de huurovereenkomst.
Wanneer schade is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 6, dan wel
door onverantwoord rijgedrag, opzettelijk handelen of nalaten, aan opzet grenzende
roekeloosheid, grove nalatigheid of grove schuld van de huurder (waaronder begrepen indien de
bestuurder onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen en/of medicijnen die de
rijvaardigheid (kunnen) beïnvloeden een aanrijding en/of ongeluk heeft veroorzaakt), wordt de
gehele schade op de huurder verhaald. Het is per se/altijd verboden off road te rijden. Verhuurder
behoudt zich het recht voor om de verzekeraar onderzoek te laten instellen bij een vermeende
overtreding of overtredingen van de in dit artikel genoemde uitsluitingen. Bij politie- en/of
getuige verklaringen, opgave van Aruba Forensys 165 of anderszins juridisch aanvaardbare
bewijslast die duiden op een tekortkoming zijdens de huurder, is huurder integraal aansprakelijk
voor schade aan derden alsmede aan de schade aan het gehuurde.
Artikel 8:
De auto’s van City Cars autoverhuur zijn verzekerd door middel van een W.A dekking
aanvullende casco dekking (door J’S autoservice nv) met een maximale WA dekking aan derde
van Af 150.000 volgens verzekering maatschappij CG United Insurance Aruba nv en haar
verzekeringsvoorwaarden. Per schadegeval door schuld zijn kosten aan gehuurde voertuig voor
rekening huurder + claim koste Afl 150.- Schade boven de WA dekking van 150.000 wordt
volledig verhaald op de huurder, die verhuurder in het geval van schade vrijwaart voor alle
kosten.
Artikel 9:
De huurder is verplicht bij het parkeren de auto te allen tijde op slot te zetten. Het voertuig mag
nimmer onbeheerd dan wel onbewaakt worden achtergelaten als het voertuig niet op slot staat.
De huurder is aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet op slot zetten van het voertuig.
De huurder is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade
aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of de schade is ontstaan door handelen of
nalaten van de huurder of van derden. Glasschade en/of breuk, bodemschade, lekke banden,
schade aan velgen c.q. wieldoppen, alsmede interieur schade zijn uitgesloten van iedere dekking
en zullen volledig voor rekening komen van de huurder. Bij verlies of vermissing van de sleutel
zijn minimaal kosten vervangende sleutel $ 75.- voor rekening huurder. Bij verlies van sleutel
heeft huurder geen recht op vervangende auto tijdens periode een nieuwe sleutel word gemaakt.
Artikel 10:
Bij schade dient de Forensys - 165 direct te allen tijde ingelicht te worden alsmede City cars
autoverhuur en dient ter plaatse een schadeformulier ingevuld te worden bij Forensys 165. De
auto mag na het ongeval niet worden verplaatst van de plaats waar het ongeval zich heeft
voorgedaan. Indien niet aan het bovenstaande is voldaan, vervalt al het recht op
schadevergoeding van de verzekeraar en zal de gehele schade door de huurder betaald dienen te
worden.
Artikel 11:
Huurder dient gevolg te geven aan een oproep van verhuurder om de auto voor regulier controle
aan te bieden. Een dergelijke oproep van verhuurder zal tijdig gedaan worden zodat de huurder
daaraan redelijkerwijs kan voldoen.
Artikel 12
Bij autopech gedurende de huurperiode buiten schuld van de huurder, zorgt City cars
autoverhuur voor een vervangende auto op dag dat er een melding is gemaakt. De huurder heeft
geen recht op vervangend vervoer indien de schade is ontstaan ten gevolge van handelen of
nalaten in strijd met artikel 6, dan wel door onverantwoord rijgedrag, opzettelijk handelen of
nalaten, aan opzet grenzende roekeloosheid, grove nalatigheid of grove schuld van de huurder
(waaronder begrepen indien de bestuurder onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen
en/of medicijnen die de rijvaardigheid (kunnen) beïnvloeden een aanrijding en/of ongeluk heeft
veroorzaakt).
Artikel 13
Huurder is verplicht verhuurder op de hoogte te stellen indien van door de overheid opgelegde
sancties en maatregelen. Bij administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op de auto, blijft
huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waardoor die
tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop de auto vrij van beslagen weer in het bezit
van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag
voortvloeiende kosten. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend
misbruik de auto in te nemen zonder restitutie van de huursom.
Artikel 14
Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd door City cars autoverhuur Handels naam
ingeschreven in KVK # H29147.0 J’S autoservice nv Aruba Op de relatie tussen huurder en
verhuurder is het Arubaans recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter te Aruba.
Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee
verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen uitsluitend aan de bevoegde rechter te Aruba worden
voorgelegd. U wordt verzocht deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor het maken van een
reservering.

bottom of page